REGULAMIN KONKURSU

„SANTI PHOTO AWARDS 2023”

§

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest pod nazwą „SANTI PHOTO AWARDS 2023”.
  2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest SANTI sp. z o.o. ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157984, Nip 588-20-41-600, Regon 192894764, wysokość kapitału zakładowego 989 700 PLN.
  3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  a. 11.09.2023 do 01.10.2023 – nadsyłanie przez uprawnionych uczestników zdjęcia konkursowego przedstawiającego dowolna tematykę podwodną poprzez wskazany w niniejszym regulaminie portal internetowy,
  b. 02.10.2023 do 03.10.2023 – wyłonienie przez Organizatora 13 zdjęć, które przeszły do II etapu Konkursu,
  c. 04.10.2023 do 05.10.2023 – czas na przesłanie przez uprawnionych uczestników zdjęcia finałowego w oryginalnym rozmiarze minimum 3508px na 2480px oraz 300ppi,
 2. 06.10.2023 publikacja zdjęć finałowych na stronie internetowej,
 3. 06.10.2023 do 16.10.2023 głosowanie Internautów we wskazanym poniżej portalu internetowym na wyłonione przez Organizatora 13 zdjęć,
 4. 17.10.2023 – ogłoszenie wyników.
  5. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najciekawszych zdjęć o tematyce podwodnej. Kryteria oceny zdjęć to subiektywna ocena członków Jury oraz odwiedzających stronę użytkowników.
§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 rok życia);
  b. nie jest pracownikiem Organizatora lub członkiem rodzin pracowników Organizatora, ani nie jest powiązana z Organizatorem osobowo lub kapitałowo.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a. podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.contest.santidiving.com;
  b. Akceptacja Regulaminu.
  c. Przesłanie zdjęcia konkursowego za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.
  3. Każda osoba może zarejestrować się tylko raz i zgłosić 1 zdjęcie.
  4. Przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu lub ich interpretacji.
  5. Zgłoszenie konkursowe musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania konkursu. Zgłoszenia po tej dacie nie będą przyjęte do Konkursu.
  6. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać dowolną tematykę podwodną w kreatywny i wymyślony przez Uczestnika sposób. Obróbka komputerowa zdjęć jest dopuszczona tylko w celu polepszenia jakości zdjęcia. Nie dopuszczana jest fotomanipulacja oraz zdjęcia, których zrobienie mogło negatywnie wpłynąć na otoczenie.
  7. Zdjęcie musi być przesłane w postaci cyfrowej w formacie: JPG o maksymalnej wielkości 1200px na 866px, ale nie mniejsze niż 640px na 480px poprzez dedykowane pole na stronie konkursowej.
  8. Uczestnik musi posiadać zgłoszone do konkursu zdjęcie w oryginalnym rozmiarze minimum 3508px na 2480px oraz 300ppi, aby przesłać je w przypadku przejścia do II etapu Konkursu.
  9. Każdy z odwiedzających stronę konkursową będzie mógł zagłosować raz dziennie na wybrane przez siebie zdjęcie.
  10. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu.
  12. Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z niezgodności pracy z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
§3

NAGRODY

 1. Nagroda główna – I miejsce: Voucher o wartości 2000 euro do zrealizowania w sklepach Concept Store lub u dealera SANTI.
 2. Nagroda za zajęcie II miejsca: Voucher o wartości 1000 euro do zrealizowania w sklepach Santi Concept Store lub u autoryzowanego dealera SANTI.
 3. Nagroda za zajęcie III miejsca: Voucher o wartości 500 euro do zrealizowania w sklepach Santi Concept Store lub u autoryzowanego dealera SANTI.
 4. Nagrody – od IV do VI miejsca: Zestawy odzieży sportowej z kolekcji SANTI Afterdive zawierające: bluzę, koszulkę, torbę oraz zestaw gadżetów.
 5. Nagrody – od VII do X miejsca: Zestawy odzieży sportowej z kolekcji SANTI Afterdive zawierające: bluzę, koszulkę oraz zestaw gadżetów.
 6. Nagrody – od XI do XIII miejsca: Bluzę z kolekcji SANTI Afterdive oraz zestaw gadżetów.
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Nagroda może podlegać obciążeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  8. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w niniejszym konkursie.
  9. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
  10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.
  11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną następnego dnia po zamknięciu Konkursu na konkursowej stronie internetowej.
§4

PRAWA DO FOTOGRAFII

 1. Z chwilą przesłania zdjęcia do konkursu Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodwołalnej licencji na bezpłatne korzystanie z przesłanego zdjęcia w celu przeprowadzenia Konkursu, a ponadto, po jego zakończeniu, dla własnych celów promocyjnych i marketingowych na wszelkich polach eksploatacji i bez ograniczeń czasowych, w tym na publikację zdjęcia lub jego modyfikacji, również bez podpisu autora.
  2. Finałowych 13 zdjęć zostanie wykorzystanych do stworzenia kalendarza SANTI na rok 2024.
  3. W Konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nie naruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych – umożliwiające Organizatorowi swobodne korzystanie z nich w zakresie określonym ust. 1. Nie mogą to być zdjęcia zapożyczone lub kojarzone bezpośrednio ze zdjęciami firm konkurencyjnych występujących na rynku. Fotografia nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nienawiści rasowej, nawoływać do przemocy, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp.;
  4. W stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy posiadać ważną zgodę na użycie ich wizerunku w zakresie określonym w niniejszym regulaminie (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda opiekuna prawnego).
§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, udostępnionego przez Organizatora w jego siedzibie, a ponadto miejscu Konkursu na stronie internetowej www.contest.santidiving.com
  2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.contest.santidiving.com
  3. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

© SANTI PHOTO AWARDS

SANTI Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 7-9
81-341 Gdynia POLAND

WTC Expo Industrial area
tel. +48 58 678 50 10
fax +48 58 678 50 09